Bánh Trà Cổ Shan Tuyết

BÁNH TRÀ SỐNG 2021<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ CHÍN 2021 YÊN BÁI 1T-3L 300G BTR
BÁNH TRÀ CHÍN 2020<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN/BÁNH SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/550G/BTR
BÁNH TRÀ GIÁP TỴ<BR>TRÀ SỐNG 2020/550G/1T3L
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ SỐNG 2021 YÊN BÁI 1T-2L 300G BTR
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ SỐNG 2020 YÊN BÁI 1T-3L 300G BCN
TRÀ VÀNG - CHUM MIX 12 BÁNH TRÀ SỐNG 2021 YÊN BÁI 1T-3L
TRÀ VÀNG - CHUM MIX 12 BÁNH TRÀ SỐNG 2023 YÊN BÁI 1T-3L
CHUM MIX 12 BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2023 TÀ XÙA 1T-2L