Bánh Trà Cổ Shan Tuyết

BÁNH TRÀ SỐNG 2021<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
BÁNH TRÀ CHÍN 2021 <br>YÊN BÁI/1T3L/300G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
BÁNH TRÀ CHÍN 2020<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020 <br>YÊN BÁI/1T2L/300G
BÁNH TRÀ CHÍN 2020 <br>YÊN BÁI/1T2L/300G/BTR
BÁNH TRÀ CHÍN 2021 <br>YÊN BÁI/1T2L/300G/BTR
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 <BR>TÀ XÙA/1T2L/300G/BCN
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN/BÁNH SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/550G/BTR
BÁNH TRÀ KHUÊ VĂN CÁC<BR>BÁNH TRÀ SỐNG/YÊN BÁI/1T3L/550G
BÁNH TRÀ CHÍN 2020 <br>YÊN BÁI/1T2L/300G/BCN
BÁNH TRÀ SỐNG 2019 YÊN BÁI 1T-2L 300G BTR
BÁNH TRÀ GIÁP HỢI <BR> SỐNG 2020 YÊN BÁI /1T3L/550G