Sản phẩm

CHUM TRÀ SỐNG YÊN BÁI <br>1T3L/300G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN/BÁNH SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/550G/BTR
BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA <BR> 1T2L/100G
CHUM TRÀ CHÍN YÊN BÁI<br>1T3L/350G
TRÀ XANH THƯ HỘP<BR>YÊN BÁI/1T3L/100G
TRÀ XANH THƯ SET ĐÔI 200G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
HỒNG TRÀ MÂY TÚI <br>TÀ XÙA/1T2L/100G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G