Sản phẩm

BẠCH TRÀ MÂY CHUM <BR>TÀ XÙA/1T2L/200G
TRÀ SỐNG CHUM 300G <BR>YÊN BÁI/2021/1T3L
BÁNH TRÀ SỐNG 2020<BR>TÀ XÙA/1T2L/300G/BTR
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN<BR>TRÀ SỐNG 2020/550G/1T3L
BẠCH TRÀ MÂY TÚI<BR>TÀ XÙA/1T2L/100G
TRÀ CHÍN CHUM 350G <BR>YÊN BÁI/2021/1T3L
TRÀ XANH THƯ HỘP<BR>YÊN BÁI/1T3L/100G
TRÀ XANH THƯ SET ĐÔI 200G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/300G/BTR
HỒNG TRÀ MÂY TÚI <br>TÀ XÙA/1T2L/100G
BẠCH TRÀ MÂY BÁNH<BR>TÀ XÙA/2020/1T2L/300G/BTR