Bạch Trà Shan Tuyết

CHUM BẠCH TRÀ MÂY 2020 TÀ XÙA 1T-2L 200G
BẠCH TRÀ MÂY TÚI<BR>TÀ XÙA/1T2L/100G
BẠCH TRÀ MÂY BÁNH<BR>TÀ XÙA/2020/1T2L/300G/BTR
BẠCH TRÀ XUÂN THU<BR>TÀ XÙA/1T2L/100G
CHUM BẠCH TRÀ XUÂN THU 2021 TÀ XÙA 1T-2L 150G
BẠCH TRÀ MÂY BÁNH<BR>TÀ XÙA/2020/1T2L/300G/BCN
BẠCH TRÀ THIÊN HỘP<BR>TÀ XÙA/1TÔM/80G
BẠCH TRÀ MÂY BÁNH<BR>TÀ XÙA/2020/ 1T2L/100G/BCN
BẠCH TRÀ XUÂN THU<BR>TÀ XÙA/1T2L/80G