Bạch Trà Shan Tuyết

BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA <BR> 1T2L/100G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G
BẠCH TRÀ XUÂN THU TÚI 100G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 <BR>TÀ XÙA/1T2L/300G/BCN
BẠCH TRÀ THIÊN HỘP<BR>TÀ XÙA/1TÔM/80G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 TÀ XÙA 1T-2L 100G BCN
BẠCH TRÀ XUÂN THU TÚI 80G